Medlemsvillkor och integritetspolicy

Medlemsvillkor och integritetspolicy

1. Medlemsvillkor

Medlemskap

Medlemskapet i Hälsokooperativet är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. All korrespondens från Hälsokooperativet går till angiven e-postadress eller mobilnummer.

Avtalstid

Medlemskap i Hälsokooperativet löper kalenderårsvis. Ett medlemskap tecknat under perioden september, oktober, november och december gäller under resterande del av aktuellt år samt efterkommande kalenderår.

Prisändringar

Medlemsavgiften är 0.5% av Regeringens fastställda prisbasbelopp året innan. 2022 års prisbasbelopp är 48300 kronor och medlemsavgiften för kalenderåret 2023 är således 240 kronor.

Avslut av medlemskap

Medlemskap som ej förnyats innan den 30 juni under gällande kalenderår avslutas.

2. Integritetspolicy

Personuppgifter (GDPR)

Hälsokooperativet uppskattar ditt förtroende och ansvarar för och vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de uppgifter vi samlar in och behandlar för att förebygga otillåten tillgång till eller delning av information för att upprätthålla exakthet avseende data och säkerställa lämplig användning av information. Hälsokooperativet syftar till att efterfölja de krav som ställs av Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en person, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om en kund väljer att förse Hälsokooperativet med sina personuppgifter kommer dessa uppgifter endast att användas för att tillhandahålla den av kunden begärda informationen eller tjänsten i enlighet med de villkor som kunden har läst innan hen lämnade sina personuppgifter. Hälsokooperativet säljer och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredjeparter.

Hälsokooperativet samlar in och använder personuppgifter och uppgifter av känsligare karaktär för att kunna fullfölja den tjänst Hälsokooperativet är avsedd att leverera. Sådan insamling av information görs genom att informera om och få samtycke från kunden samt genom att säkerställa att uppgifterna samlas in i enlighet med krav i tillämpliga dataskyddslagar. Vid varje mätning eller undersökning blir du tillfrågad att godkänna gällande integritetspolicy.

Datalagringstid och borttagning av data

Personuppgifter som lämnas till Hälsokooperativet sparas så länge personen väljer att ha ett aktivt konto eller enligt lagkrav. Du kan när som helst välja att radera ditt konto och tillhörande data. För radering av konto kontaktas admin@halsokooperativet.se.

3. Övrigt

Upphovsrätt

Upphovsrätt ® Hälsokooperativet Sanguine AB med ensamrätt. Alla upphovsrättigheter eller andra immateriella rättigheter för texter, bilder, ljud och andra material på den här hemsidan ägs av Hälsokooperativet om inget annat anges. Du kan bläddra på den här hemsidan och kopiera utdrag i icke-kommersiellt, informativt och personligt syfte, såvida du alltid uttryckligen och skriftligen anger att dessa utdrag kommer från Hälsokooperativet Sanguine AB:s hemsida och att dessa utdrag till fullo ägs av Hälsokooperativet Sanguine AB. Inga delar av denna hemsida får säljas eller distribueras för kommersiell vinning, inte heller ändras och integreras i andra texter, publiceringar eller hemsidor. Inga andra rättigheter beviljas.

Hemsidans innehåll

Informationen på hemsidan lämnas i god tro och med de bästa avsikter och lämnas endast för allmän information. Hälsokooperativet erbjuder råd gällande hälsa, kost och motion. Du ska inte förlita dig på den här informationen i specifika fall och observera att det inte är möjligt att lämna garantier gällande hälsa och/eller sjukdom, varför vårdcentral bör uppsökas vid oro. Hälsokooperativet erbjuder råd gällande hälsa, kost och motion och skapar ingen doktor-patientrelation med sina kunder. Alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller indirekt lämnade, inklusive men inte begränsat till, garantier om efterfrågan, kvalitet eller tillämplighet för ett specifikt syfte utelämnas i största möjliga utsträckning som tillåts av lag. Det lämnas heller ingen garanti om informationen på tredjeparters hemsidor som refererar eller länkar till den här hemsidan och Hälsokooperativet Sanguine AB har inget ansvar för tredjeparters hemsidor, inklusive information om ansvar för materialens efterfrågan, kvalitet eller tillämplighet på tredjeparters hemsidor eller påståenden om att innehållet eller informationen på tredjeparters hemsidor strider mot lagar eller någon persons eller organisations rättigheter. Varken Hälsokooperativet Sanguine AB eller någon annan part som är involverad i utveckling och publicering av den här hemsidan ska vara ansvarig för direkta, oförutsedda eller betydande skadestånd eller straffskadestånd, som är ett resultat av tillgång eller misslyckad tillgång till hemsidan, eller fel eller vårdslöshet därav, eller någon händelse eller något fenomen som skadar eller har en negativ effekt på någon del av hemsidan eller administrationen, säkerheten, äktheten, integriteten eller korrekt förvaltning av ditt system.

Registrerad vårdgivare

Hälsokooperativet Sanguine AB är registrerad vårdgivare (Org-2022-00239283) i enlighet med Patientsäkerhetslagen.