Medlemsvillkor och integritetspolicy

Medlemsvillkor och integritetspolicy

1. Medlemsvillkor

Medlemskap

Medlemskap i Hälsokooperativet är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år.

Kommunikation

All korrespondens från Hälsokooperativet går till angiven e-postadress eller angivet mobilnummer.

Avtalstid

Medlemskap i Hälsokooperativet löper kalenderårsvis. Ett medlemskap tecknat under perioden september, oktober, november och december gäller under resterande del av aktuellt år samt under efterkommande kalenderår.

Treårsmedlemskap som tecknas under perioden september, oktober, november och december gäller under resterande del av aktuellt år samt under tre efterkommande kalenderår.

Känsliga personuppgifter

Personuppgifter som berör en individs hälsa klassificeras som Känsliga personuppgifter. Som medlem accepterar du Hälsokooperativets Integrationspolicy.

Avslut och borttagning av data

Medlemskap som löpt ut och ej förnyats innan den 30 juni avslutas och medlemmens personuppgifter samt data raderas. Medlemmar har rätt att begära borttagning av personuppgifter och lagrad data.

2. Integritetspolicy

Personuppgifter (GDPR) och datahantering

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en person, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om en medlem väljer att förse Hälsokooperativet med sina personuppgifter kommer dessa uppgifter endast att användas för att tillhandahålla den av kunden begärda informationen eller tjänsten i enlighet med de villkor som medlemmen har läst innan hen lämnade sina personuppgifter.

Hälsokooperativet uppskattar våra medlemmars förtroende och ansvarar för och vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de uppgifter vi samlar in och behandlar för att förebygga otillåten tillgång till eller delning av information för att upprätthålla exakthet avseende data och säkerställa lämplig användning av information. Hälsokooperativet syftar till att efterfölja de krav som ställs av Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Hälsokooperativet samlar in och använder personuppgifter och uppgifter av känsligare karaktär för att kunna fullfölja den tjänst Hälsokooperativet är avsedd att leverera. Sådan insamling av information görs genom att informera om och få samtycke från kunden samt genom att säkerställa att uppgifterna samlas in i enlighet med krav i tillämpliga dataskyddslagar.

Hälsokooperativet säljer inte och lämnar inte ut medlemmars personuppgifter till tredjeparter.

3. Övrig information

Registrerad vårdgivare

Hälsokooperativet Sanguine AB är registrerad vårdgivare (Org-2022-00239283) i enlighet med Patientsäkerhetslagen.

Upphovsrätt

Upphovsrätt ® Hälsokooperativet Sanguine AB (”Hälsokooperativet”) med ensamrätt. Alla upphovsrättigheter eller andra immateriella rättigheter för texter, bilder, ljud och andra material på den här hemsidan ägs av Hälsokooperativet om inget annat anges. Du kan bläddra på den här hemsidan och kopiera utdrag i icke-kommersiellt, informativt och personligt syfte, såvida du alltid uttryckligen och skriftligen anger att dessa utdrag kommer från Hälsokooperativet Sanguine AB:s hemsida och att dessa utdrag till fullo ägs av Hälsokooperativet Sanguine AB. Inga delar av denna hemsida får säljas eller distribueras för kommersiell vinning, inte heller ändras och integreras i andra texter, publiceringar eller hemsidor. Inga andra rättigheter beviljas.